תקנון ומדיניות הפרטיות באתר שלנו

החברה” או “מפעיל השירות” – נמרוד שטרן (שוקאיט), ח.פ 200349298

סיורים

2.1. שוקאייט (נמרוד שטרן) לא תישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק בגוף או ברכוש.

2.2. שוקאייט (נמרוד שטרן) מציעה סיורים קולינריים במתחם השוק ועצם פעילותה מתבססת על העסקים הפועלים כחוק במתחמי השווקים. האחריות על טיב המזון, המוצרים והטעימות בסיור היא על העסקים בהם אנו מתארחים.

2.3. ההשתתפות בסיור הינה בכפוף לתקנות התו הסגול – לא תתאפשר התקהלות של מעל 20 משתתפים, להקפיד על שמירת מרחקים האחד מהשני. כמו כן על המשתתפים למדוד חום ולהעביר הצהרת בריאות בבוקר היציאה לסיור ולחבוש מסיכה בכל עת ההסתובבות עם הקבוצה בסיור.

2.4. הסיור יתקיים בשפה העברית למעט ותואם מראש כי יתקיים באנגלית או כל שפה אחרת.

2.5. בקשות מיוחדות בתחום המזון יש לתאם עד 3 ימי לפני הסיור (לרבות כשרות, צמחוני/טבעוני/ ללא גלוטן) על מנת שהחברה תוכל לספק חלופות מתאימות או לעדכן את הלקוח כי לא ניתן לספק חלופות בסיור מסוים.

2.6 בקשות מיוחדות בתחום הנגישות יש לתאם מראש עם נציג החברה בטלפון / מייל על מנת לאפשר הערכות מיטבית למסלול הסיור (משתתפ/ת בכיסא גלגלים, עגלת פעוטות וכו’)

סודיות ופרטיות

3.1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה בפלטפורמות עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

3.2. החברה לא תעביר פרטים של לקוח כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו לקוח מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך עצם מתן האפשרות להעניק את השירות ללא פרטי אשראי.

כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.

3.3. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.

3.4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הלקוחות, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

3.5. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח ללקוח שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה “דבר פרסומת”, על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא”ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג’ פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או של החברות הקשורות לחברה, על-ידי שליחת הודעה ל: כתובת דוא”ל info@shukeat.com  ו/או ב-SMS למספר 051072-3384190

3.6. החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל בלבד. ללא פריטי אשראי.

3.7. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לנותן השירות הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

3.8.   מובהר בזאת כי בית העסק לא שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס, איננו מעברים את פרטי הלקוח לצד ג'

העדר אחריות

4.1. החברה אינה צד להתקשרות שתעשה בין הלקוח למוכרי הטובין אותם היא מוסרת ללקוחותיה באמצעות השירות.

4.2. החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של מוכרי המוצרים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים.

4.3. תמונות המוצרים המופיעות באתר החברה וברשתות החברתיות ככל שיופיעו, הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום.

4.4. החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המוכרים, רמת השירות של המוכרים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

4.5. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות השירות בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

4.6. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם השירות, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות החברה (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

שונות

5.1. השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. על הלקוח לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, וכי במידה שהלקוח אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי תקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותי החברה. בעצם השימוש בשירותי החברה מובעת הסכמה לתנאי תקנון זה, כפי נוסחם מעת לעת.

5.2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש בשירותי החברה. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר או בפלטפורמות השונות בהן עושה שימוש החברה.

5.3. תנאי תקנון זה, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

5.4. במידה שסעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

5.5. במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי תקנון זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי תקנון זה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

5.6. החברה רשאית להסב את זכויותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. הלקוח אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

5.7. הדין החל על כל הקשור בשירות זה הוא הדין הישראלי בלבד.

5.8. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

5.9. מובהר כי האמור בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לפלטפורמות דין זר.

 1. נוהל ביטול עסקה

מדיניות הביטולים שלנו פשוטה ביותר, ניתן לבטל הזמנה עד 48 שעות לפני מועד תחילת הפעילות ולקבל החזר מלא של סכום ההזמנה.

מעוניין לבטל?
שלח מייל ל- info@shukeat.com

לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין הזמנה במידה ובוטלה פחות מ-48 שעות לפני מועד תחילת הפעילות.

במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

 1. נוהל אספקה
 • לאחר ההזמנה באתר תקבלו פרטים במייל של אישור תשלום, וכמו כן פרטים על מקום המפגש.

השירות "סלי שוק"

מדיניות משלוחים וביטולים

אספקת המוצר:

 • סלי השוק שלנו מכילים מוצרים איכותיים שנלקטים מהשוק ומבתי העסק ביום האספקה. מטבע הדברים יכול להיות שמוצר או מספר מוצרים מרשימת הסל לא יהיו בשוק באותו יום. במידה וחסר מוצר נשלים אותו במוצר אחר באותו ערך כספי או בערך גבוה יותר.
 • למען הסר ספק יובהר, כי החברה מספקת שירותי שליחויות בלבד, ואין ולא תהיה לה כל אחריות על טיב המוצרים אותם מזמינים הלקוחות ו/או על השפעות צריכת המוצרים על ידי הלקוחות.

 

משלוחים:

 • יש להזין במעמד הרכישה את פרטי המקבל: שם, נייד, תאריך המשלוח וכתובת המסירה.
 • שליח יצור קשר טלפוני לתיאום שעת המסירה.
 • במידה ובזמן הגעת הסל לא ימצא אף אחד בכתובת שנמסרה נשאיר את הסל מחוץ לדלת הבית
 • משלוח הסל בתשלום נוסף, עלות המשלוח בהתאם למרחק. יש לסמן את אזור המשלוח במעמד הרכישה והעלות תתווסף אוטומטית למחיר הכולל.

עלויות משלוחים:

 • מעגל ראשון: מרכז ודרום תל אביב, רמת גן, גבעתיים – 35 ₪
 • מעגל שני: צפון תל אביב (צפונית מנחל הירקון), חולון בת ים – 45 ₪
 • מעגל שלישי: ראשון לציון, מזרחית לכביש 4 (פתח תקווה, קרית אונו, גבעת שמואל. צפונית לכביש 5 (הרצליה, רמת השרון) – 60 ₪
 • מעגלים מרוחקים יותר – מזרחית לכביש 6, דרומית לכביש 431, צפונית לכביש 531 אין שירות משלחים. (*במקרים גבוליים או קנייה מרוכזת תהיה אפשרות למשלוח בתיאום אישי)

תדירות המשלוחים:

ההזמנות מסופקות 3 פעמים בשבוע בימי א, ג ו-ה עד השעה 19:00 הזמנות שיתקבלו בימים א,ג ו-ה עד השעה 13:00 יסופקו עד השעה 19:00 באותו יום, הזמנות שיתקבלו אחרי השעה 13:00 יסופקו במועד האספקה הבא. כלומר הזמנה שהתקבלה ביום א' בשעה 14:00 תסופק ביום ג' בשעה 19:00.

ביטולים:

 • ברגע שהתקבלה הזמנה היא עוברת לטיפול ולא ניתן לבטלה ללא דמי ביטול
 • ממועד הרכישה עד יום עסקים אחד ממועד האספקה – 50% חיוב
 • פחות מיום עסקים אחד ממועד אספקה – 100% חיוב ולא יינתן החזר

אחריות

 • יש לציין במעמד הרכישה אלרגיות\רגישויות של מקבל הסל. במידה ויש נא לפרט את המגבלות.

 כשרויות:

 • כל המוצרים בסל הם כשרים אך לא לכל המוצרים יש השגחת כשרות. במידה ורוצים סל שכולו מכיל מוצרים בהשגחה נא לשלוח מייל ל  info@shukeat.com במעמד הרכישה בשדה המיועד או בהערות נוספות ונדאג להחליף את המוצר ללא השגחה במוצר אחר שווה ערך עם השגחה.
תפריט

שוק EAT